Mẫu bìa báo cáo và khóa luận tốt nghiệp đúng tiêu chuẩn

Đánh giá

Trong bài viết này Gia đình HR sẽ gửi đến bạn đọc mẫu bìa báo cáo tốt nghiệp và mẫu bìa khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định được ban hành bởi các đơn vị đào tạo ngành Quản trị nhân sự

»»» Học Quản Trị Nhân Sự Ở Đâu Tốt

Mẫu Bìa Báo Cáo Và Khóa Luận Tốt Nghiệp Đúng Tiêu Chuẩn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………

KHOA………

——————

 

<HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN>

 

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

<TÊN ĐỀ TÀI>

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng………

Mẫu bìa phụ báo cáo tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………

KHOA………

——————

 

<HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN>

Mã sinh viên: <Ghi mã sinh viên>

Lớp: <Ghi mã lớp>

 

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

<TÊN ĐỀ TÀI>

 

Giảng viên hướng dẫn

<Ghi Học vị. HỌ VÀ TÊN GVHD>

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng………

Mẫu bìa khóa luận tốt nghiệp

TRƯỜNG……..

KHOA……..

———————

 

<HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN>

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

<TÊN ĐỀ TÀI>

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng……

Mẫu bìa phụ khóa luận tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………

KHOA………

——————

 

<HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN>

Mã sinh viên: <Ghi mã sinh viên>

Lớp: <Ghi mã lớp>

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

<TÊN ĐỀ TÀI>

 

Giảng viên hướng dẫn

<Ghi Học vị. HỌ VÀ TÊN GVHD>

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng………

Mẫu trang nhận xét của đơn vị thực tập

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

              Họ và tên người nhận xét:……………………………………………………………………………..

              Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..

              Nội dung nhận xét (thái độ, trách nhiệm và nội dung báo cáo tốt nghiệp)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                    ………….…., ngày……….tháng……….năm……….         

                            NGƯỜI NHẬN XÉT                                                  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên)                                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn

           NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                        …………..…,ngày……tháng……năm……………

                                                                                                         GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

                                                                                                            (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Xem thêm: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *